Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af tre centre for henholdsvis Børn og Læring (CBL), Børn og Forebyggelse (CBF) og Udvikling og Økonomi (CUO).

Børn og Unge - grundlæggende

Børn og Unge tager dagligt hånd om cirka en fjerdedel af Herning Kommunes indbyggere, og vi har følgende kerneopgaver:

 • Dagpleje
 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Folkeskoler
 • Specialindsatser over for børn og unge
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje
 • UNGHerning (ungdomsskoler)


Børn og Unge ledes af chefgruppen, som består af:

 • Direktør: Louise Raunkjær
 • Centerchef Center for Børn og Læring: Preben Siggaard
 • Centerchef Center for Børn og Forebyggelse: Grethe Wilmoes
 • Centerchef Center for Udvikling og Økonomi: Antonio Barahona

De politiske mål og ambitioner

Børn og Unge betjener Børne- og Familieudvalget. Udvalget lægger bl.a. de politiske retningslinjer for arbejdet med børn og unge i hele kommunen.

Udvalget har formuleret to overordnede målspor som alle i Børn og Unge arbejder for at indfri:

1. Alle børn skal være en del af fællesskabet

 • Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler
 • Fastholdelse af børn og unge i udsatte positioner i et hverdagsliv.

2. Alle børn skal blive så dygtige, de kan

 • Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Børn og unge skal opnå at blive selvforsørgende som voksne
 • Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre, at alle børn bliver livsduelige

Derudover har udvalget, igennem en inddragende proces på tværs af interessenter, faggrupper, civilsamfund, private og offentlige aktører, vedtaget et fælles børne- og ungesyn som man ønsker at alle i Herning Kommune møder børn og unge med:

HER
SKABER
VI
VENSKABER

En ny Børne- og Ungepolitik er under udarbejdelse. Indtil den er vedtaget, kan du læse kommunens nuværende børne- og ungepolitikker:

Herning Kommunes Børne- og ungepolitik.

Det arbejder Børn og Unge med lige nu

For at realisere de politiske mål og ambitioner, arbejder Børn og Unge med Herningmodellen herunder inklusionsstrategien.

Herningmodellen Børn & Unge

Herningmodellen Børn og Unge bygger på viden, og tager udgangspunkt i en fælles indsatstrappe samt et forebyggende og inkluderende mindset.

Herningmodellen er et mindset i måden vi arbejder med børn og unge og kommer blandt andet til udtryk ved Herningmodel skole, dagtilbud og skolestart.

Arbejdet med alle børn og unge i Herning Kommune er centreret om stærk tværfaglighed, forebyggende og inkluderende indsatser, tæt kontakt og opfølgning samt stærk forældre- og netværksinddragelse. 

Dette gælder for børn og unge i henholdsvis almene positioner, socialt udsatte positioner samt børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. 

Læs mere om Herningmodellen.

Herudover kan du se korte film om nogle elementerne i Herningmodellen Børn og Unge:

En tidligere forebyggende indsats

Tværfagligt samarbejde

Tæt kontakt og hyppig opfølgning

Hverdagslivet og inddragelse i forbindelse med anbringelse

Inklusionsstrategi

'Alle børn og unge er en del af fællesskabet'. Det er titlen på Herning Kommunes inklusionsstrategi, som implementeres fra 2016-2020.

Grundstenene i strategien er:

FN's Børnekonvention

Salamancaerklæringen

Der fremhæver alle børns ret til at få en uddannelse og være en del af fællesskabet:

Se en film om vores arbejde med inklusion.

Sådan er Børn og Unge opbygget

Børn og Unge er inddelt i tre centre:

 • Center for Udvikling og Økonomi (CUO)
 • Center for Børn og Læring (CBL)
 • Center for Børn og Forebyggelse (CBF)

I forvaltningen arbejder vi altid for at skabe målrettede opgaveløsninger i fællesskab, således at vi sikrer en klar sammenhæng mellem de tilbud, du som borger modtager.

Tæt på de tre centre

De tre centre i Børn og Unge er hver især organiseret i en række afdelinger og teams i forvaltningen og i dagtilbud, skoler og forskellige former for specialiserede tilbud og funktioner.

Center for Udvikling og Økonomi

Center for Udvikling og Økonomi er en stabsfunktion i Børn og Unge. Det betyder, at centret understøtter direktøren og chefgruppen samt driften og udviklingen i hele Børn og Unge.

Center for Udvikling og Økonomi er organiseret i fem enheder:

 • Administration
 • Økonomi
 • Udvikling og Planlægning
 • Servicebutik
 • Kørselskontor

Center for Børn og Læring

Dette center driver dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler, UNGHerning og specialenhederne Ungdomscenter Knudmosen og Åmoseskolen - i alt 70 decentrale enheder.

Center for Børn og Læring er organiseret i fire enheder:

 • Administration
 • Pædagogisk udvikling
 • Skoler
 • Dagtilbud

Center for Børn og Forebyggelse

Dette center retter sig mod alle børn og unge i kommunen - også børn og unge med sær­lige behov og udfordringer.

Center for Børn og Forebyggelse er organiseret i 5 centerområder:

 • Nord
 • Sydvest
 • Øst
 • Døgn og Familiestøtte (herunder Herning Krisecenter)
 • Tandplejen

Centerområderne Nord, Sydvest og Øst er knyttet op på skole- og dagtilbudsdistrikterne.

Center for Børn og Forebyggelse varetager opgaver inden for:

 • Sundhedspleje
 • Tandpleje
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Rådgivning og støtte/træning til børn og familier
 • Børn og unge med funktionsnedsættelse
 • Børn og unge anbragt uden for hjemmet