Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af tre centre for henholdsvis Børn og Læring (CBL), Børn og Forebyggelse (CBF) og Udvikling og Økonomi (CUO).

Organisering af Børn og Unge

Direktør: Louise Raunkjær

Centre:

Center for Børn og Læring (CBL)
Chef Preben Siggaard

Center for Børn og Forebyggelse (CBF)
Chef Grethe Wilmoes

Center for Udvikling og Økonomi (CUO)
Chef Antonio Barahona

Børn og Unge tager dagligt hånd om cirka en fjerdedel af Herning Kommunes indbyggere, og vi har følgende kerneopgaver:

 • Dagpleje
 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Folkeskoler
 • Specialindsatser over for børn og unge
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje
 • UNGHerning (ungdomsskoler)


Børn og Unge ledes af chefgruppen, som består af:

 • Direktør: Louise Raunkjær
 • Chef Center for Børn og Læring: Preben Siggaard
 • Chef Center for Børn og Forebyggelse: Grethe Wilmoes
 • Chef Center for Udvikling og Økonomi: Antonio Barahona

Børn og Unge betjener Børne- og Familieudvalget. Udvalget lægger bl.a. de politiske retningslinjer for arbejdet med børn og unge i hele kommunen.

Udvalget har formuleret to overordnede målspor som alle i Børn og Unge arbejder for at indfri:

1. Alle børn skal være en del af fællesskabet

 • Udvikling af fællesskaber for alle børn og unge i dagtilbud, skoler og sociale institutioner
 • Fastholdelse af børn og unge i udsatte positioner i et hverdagsliv.

2. Alle børn skal blive så dygtige, de kan

 • Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Børn og unge skal opnå at blive selvforsørgende som voksne
 • Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre, at alle børn bliver livsduelige

Fælles Børne- og Ungesyn

Alle børn er født med potentialer og en parathed til at indgå i fællesskaber, kommunikere og danne venskaber. Dette kommer til udtryk i Herning Kommunes Børne- og Ungesyn: Her skaber vi venskaber.

Børne- og Ungesynet er udarbejdet igennem en inddragende proces på tværs af interessenter - forskellige faggrupper, civilsamfund, private og offentlige aktører har alle bidraget.

De mange forskellige interessenter afspejler behovet for at inkludere alle, der kan påvirke og bidrage til at vores børn og unge lykkes:

HER
SKABER
VI
VENSKABER

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitikken hviler på Salamanca-erklæringen om børns rettigheder, FN's Verdensmål og gældende lovgivning og regler på området.

Konventionerne skal ses i et tæt samspil med de love og regler, hvor arbejdet med børn og unge finder deres hjemmel. Disse omfatter blandt andet Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven.

Formålet med Børne- og Ungepolitikken er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge.

Alle skal have et godt liv, hvor de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at indgå i samfundet og fællesskabet, uanset alder og behov.

Politikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Politikken skal sikre en tidlig og forebyggende indsats samt at alle er en del af fællesskabet, trives og udvikler sig i kommunens dagtilbud, skoler og i børnenes fritid.

Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik foldes ud i fire temaer. Temaerne sætter en retning for dialog og handling både centralt og lokalt:

 • Dannelse
 • Leg og læring
 • Forældre og netværk
 • Vores fælles børn og unge

Herning Kommunes Børne- og ungepolitik.


For at realisere de politiske mål og ambitioner arbejder Børn og Unge med strategierne Herningmodellen og Meningsfulde Fællesskaber.

Herningmodellen Børn & Unge

Strategien om "Herningmodellen" omhandler den rette understøttelse på rette tid - med det mål at sikre børn og unge det bedst mulige liv nu og i fremtiden. Der arbejdes forebyggende, sundhedsfremmende, videndelende og inkluderende.

Strategien er en fællesbetegnelse for delelementerne "Herningmodel Social", "Herningmodel Dagtilbud", "Herningmodel Skolestart", og "Herningmodel Skole".

Arbejdet med "Herningmodel Social" er centreret omkring arbejdet med børn og unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det.

Arbejdet tager udgangspunkt i, at børn og unge understøttes på det tidspunkt, de har brug for det, og så tæt på deres hverdagsliv, som det er muligt. Der arbejdes ud fra en undersøgende og anerkende tilgang til børn og unge, til forældrene og til det netværk børn og unge har. Der stræbes efter at sikre børn og unge de bedst mulige børne- unge- og voksenliv ved at tænke i helheder og arbejde sammenhængende. Tilegnelsen af ny viden bruges løbende til børn og unges bedste.

"Herningmodel Dagtilbud", "Herningmodel Skolestart" og "Herningmodel Skole" drejer sig primært om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Dette er for at klæde dem på til at lave indsatser til børn og unge, der er i en udsat position eller i risiko for at komme det.

Link til Herningmodellen.

Meningsfulde Fællesskaber

Herning kommunes fællesskabsstrategi "Meningsfulde Fællesskaber" er fundamentet for, hvordan Byrådet vil skabe fællesskaber på børne- og ungeområdet.

At sætte fokus på fællesskaber er at sætte fokus på forudsætningerne for, at alle børn og unge får mulighed for at lykkes. Dens formål er at udvikle fællesskaber af mangfoldighed.

Gennem strategien skabes en fælles forståelse og et fælles grundlag for inklusionsarbejdet i Herning Kommune.

Fællesskabsstrategien er udarbejdet i samarbejde med blandt andet repræsentanter fra dagtilbud, skoler, forældrebestyrelserne, faglige organisationer, Kultur og Fritid med flere. Strategien foldes ud i fire temaer:

 • Fællesskaber
 • Barnets og den unges perspektiv
 • De voksnes rolle
 • Dygtige fagprofessionelle

Herning Kommunes fællesskabsstrategi "Meningsfulde Fællesskaber"


Børn og Unge er inddelt i tre centre:

 • Center for Børn og Forebyggelse (CBF)
 • Center for Børn og Læring (CBL)
 • Center for Udvikling og Økonomi (CUO)

I forvaltningen arbejder vi altid for at skabe målrettede opgaveløsninger i fællesskab, således at vi sikrer en klar sammenhæng mellem de tilbud, du som borger modtager.

De tre centre i Børn og Unge er hver især organiseret i en række afdelinger og teams i forvaltningen og i dagtilbud, skoler og forskellige former for specialiserede tilbud og funktioner.


Dette center driver dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler, UNGHerning og specialenhederne Ungdomscenter Knudmosen og Åmoseskolen - i alt 70 decentrale enheder.

Center for Børn og Læring er organiseret i fire enheder:

 • Administration
 • Pædagogisk udvikling
 • Skoler
 • Dagtilbud

Dette center retter sig mod alle børn og unge i kommunen - også børn og unge med sær­lige behov og udfordringer.

Center for Børn og Forebyggelse er organiseret i 5 centerområder:

 • Nord
 • Sydvest
 • Øst
 • Døgn og Familiestøtte (herunder Herning Krisecenter)
 • Tandplejen

Centerområderne Nord, Sydvest og Øst er knyttet op på skole- og dagtilbudsdistrikterne.

Center for Børn og Forebyggelse varetager opgaver inden for:

 • Sundhedspleje
 • Tandpleje
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Rådgivning og støtte/træning til børn og familier
 • Børn og unge med funktionsnedsættelse
 • Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Center for Udvikling og Økonomi er en stabsfunktion i Børn og Unge. Det betyder, at centret understøtter direktøren og chefgruppen samt driften og udviklingen i hele Børn og Unge.

Center for Udvikling og Økonomi er organiseret i fem enheder:

 • Administration
 • Økonomi
 • Udvikling og Planlægning
 • Servicebutik
 • Kørselskontor

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af BOUs organisering. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap. PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format på denne side.

Louise Raunkjær, 1

Louise Raunkjær, direktør for Børn og Unge.

Kontaktinfo

Louise Maria Raunkjær
Direktør for Børn og Unge
Tlf.: 96286000
Send e-mail til louise.raunkjaer@herning.dk

Preben Siggaard
Centerchef for Center for Børn og Læring
Tlf.: 20674145
Send e-mail til cblps@herning.dk

Grethe Wilmoes
Centerchef for Børn og Forebyggelse
Tlf.: 96286351
Send e-mail til grethe.wilmoes@herning.dk

Antonio Alejandro Mosquera Barahona
Centerchef
Tlf.: 96286349
Send e-mail til cuoab@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.