Behandling af personoplysninger

Læs hvordan vi behandler dine oplysninger, når du kontakter Herning Kommune. You can find an English version at the bottom of the page.

1. Herning Kommune er den dataansvarlige - hvordan kontakter du kommunen?

Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som kommunen har modtaget om dig. 

Kommunens kontaktoplysninger

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
Tlf.: 96 28 28 28
E-mail: kommunen@herning.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i Herning Kommune, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på en af følgende måder:

  • E-mail: dpo@herning.dk
  • Tlf.: 93 59 45 58
  • Brev: Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning, att.: "databeskyttelsesrådgiver"

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Herning Kommune behandler de indsendte personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din henvendelse
  • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis

Retsgrundlag for Herning Kommunes behandling af dine personoplysninger

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, 2 og nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

4. Tidsrum for opbevaring af personoplysninger

Herning Kommune arkiverer og sletter de indsendte oplysninger, jævnfør de gældende regler for kassation, som er aktuelle for den sag, din henvendelse drejer sig om.

5. Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen opstiller en række rettigheder du har, når Herning Kommune behandler personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Herning Kommune.

  • Ret til oplysning - du har ret til, uden unødig forsinkelse, at blive informeret om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger (senest en måned efter indsamlingen)
  • Ret til indsigt - du har ret til at blive gjort bekendt med personoplysningerne, vi behandler om dig, og desuden til en række oplysninger derudover
  • Ret til berigtigelse - du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning - du har ret til at få personoplysninger om dig slettet, såfremt vi ikke er underlagt anden lov til opbevaringen
  • Ret til begrænsning af behandling - du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis bestemte kriterier er opfyldte
  • Ret til dataportabilitet - du har i bestemte tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger, og få disse overført til anden dataansvarlig end os
  • Ret til indsigelse - du har ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse - du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, fx profilering.

6.  Oplysninger om klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde Herning Kommune behandler dine personoplysninger på. Det anbefales dog, at du først retter henvendelse til Herning Kommune, inden en klage sendes til Datatilsynet.

Indberet en klage til Datatilsynet.

1. The municipality of Herning/Herning Kommune is controller - how do you contact the municipality?

The municipality of Herning is controller regarding the processing of those personal data, the municipality has received regarding you.

Contact information

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
Tlf.: 96 28 28 28
E-mail: kommunen@herning.dk

2. Contact details of the data protection officer

Do you have questions regarding our processing your data in the municipality of Herning, you are most welcome to contact our data protection officer in one of the following ways,

  • E-mail: dpo@herning.dk
  • Phone: 93 59 45 58
  • Letter: Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning, att.: "databeskyttelsesrådgiver"

3. The purposes of the processing for which the personal data are intended as well as the legal basis for the processing

The municipality of Herning process the submitted personal data for the following reasons,

  • To be able to process your inquiry
  • To ensure effective inquiry processing and keeping track of inquiries processed, including them to be used for seeking out former practices

The legal basis for the municipality of Herning's processing of your personal data

  • General Data Protection Regulation article 6, paragraph 1, litra c and e.
  • General Data Protection Regulation article 9, paragraph 2, litra f.
  • The Data Protection Act § 8, paragraph 1, 2 and no. 3.
  • The Data Protection Act § 11, paragraph 1.

4. The period for which your personal data will be stored

The municipality of Herning stores and deletes the submitted data according to current legislation on final rejection applying to the case your inquiry regards.

5. Your rights

The general data protection regulation sets out a number of rights which is yours, when the municipality of Herning processes data regarding you.

If you want to exercise your rights, you must contact the municipality of Herning.

  • Right to be informed - you have a right to be informed, without unnecessary delay, about us collecting and processing your personal data (no later than a month after the collection)
  • Right to access to information - you have a right to be informed about the personal data we process concerning you and in addition some further information.
  • Right to rectification - you have a right to have inaccurate/wrong personal data rectified or completed
  • Right to erasure (to be forgotten) - you have a right to have personal data erased if we are not obliged by other legislation to keep your data
  • Right to restriction of processing - you have a right to have our processing of your data restricted, if certain criteria applies
  • Right to data portability - you have in certain circumstances the right to receive your personal data and have them transmitted to another controller
  • Right to object - you have a right to object to the processing of your personal data
  • Right not to be subject to a decision based solely on automated processing - you have a right not to be subject to a decision based solely on automated processing, e.g. profiling.

6.  Information regarding complaint to supervising authority/Datatilsynet

You have a right to lodge a complaint to Datatilsynet, if you are not satisfied with the way the municipality of Herning processes your personal data. However, we recommend that you contact the municipality of Herning before lodging a complaint to Datatilsynet.

You can lodge a complaint to Datatilsynet.


Kontaktinfo

Alexander Mathias Aagaard Vesselbo
DPO, Herning Kommune
Tlf.: 93594558
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail